ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK
 
 
Cégnév: Poli-Farbe Kft. (a továbbiakban, mint Szállító)
 
Székhely: 6235 Bócsa, III. ker. 2
Adószám: 13153421-2-03
Cégjegyzék szám: 03 09 111087
Képviselő: Szabó Antal ügyvezető
Email: polifarbe@polifarbe.hu
Telefonszám: 78/553-013
 
Fő tevékenységi kör: festék bevonó rendszerek és vakolat gyártás, forgalmazás
 
 
Az általános szerződési feltételek időbeli, területi, személyi hatálya
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) 2018. január 1. napjától lépnek hatályba és módosításig, visszavonásig érvényesek.
 
Az ÁSZF kiterjed minden a Szállító által gyártott és forgalmazott termékek szállítására, a Vevőkkel létrejött jogviszonyban.
 
Az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF irányadó, rendelkezései elfogadásáról a megrendelő külön nyilatkozik .
 
Az ÁSZF-től eltérő megállapodások csak a Szállító írásbeli jóváhagyásával érvényesek.
 
Megrendelés folyamata
 
Vevő megrendelését web bolton keresztül, e-mail-ben, telefonon vagy faxon adhatja le. Színre kevert termékek rendelését kizárólag írásban lehet leadni. A Vevő a megrendelésében az alábbi adatokat köteles feltüntetni: cikkszám, terméknév és kiszerelése, mennyisége, szállítási hely és idő. Igény esetén a Szállító a Vevő részére írásos visszaigazolást küld, mely tartalmazza a szállítandó mennyiséget és a mindenkor érvényes eladási árat. (a Vevő által megjelölt telefaxra, e-mail címre)
 
Megrendelés visszavonása: Vevő a színre kevert termékek kivételével rendelését  a szállítást megelőző nap délelőtt 11 óráig lemondhatja.
 
 
Szállítás
 
A Szállító a Vevő részére biztosítja a mindenkori érvényes árlistát, mely tartalmazza a szállítandó termékek listáját, cikkszámát, pontos megnevezését, VTSZ számát, EAN kódját, kiszerelés típusát, gyűjtő- és raklap-mennyiségét.
 
A Szállító vállalja, hogy a megrendelt terméket a „Szállítási és Kondíciós Megállapodás”-ban rögzített feltételek mellett és határidőben saját költségén és fuvarszervezésében leszállítja. A Szállító a szállítási határidő lejártát követően a vevő előzetes hozzájárulásával teljesítheti a szállítást.
 
Teljesítés helye (szállítás helye): az áru szállítási helye, a „Szállítási és kondíciós megállapodásban” rögzített telephely vagy szállítási cím Magyarország közigazgatási területén belül.
 
A termékek Vevő által történő átvétele a termékek leszállítását és átadását igazoló okmány (Kp számla, számla, szállítólevél) Vevő általi aláírásával történik. A Szállító köteles valamennyi szállítmányhoz a termékek leszállítását és hiánytalan átadását igazoló kísérő dokumentumot mellékelni. A Vevő az áru átvételekor köteles a minőségi és mennyiségi vizsgálatot elvégezni. Eseteleges mennyiségi és/vagy minőségi hiba esetén, a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a hiba leírását, az észrevételre vonatkozó körülményeket. A jegyzőkönyvet a Szállító és a Vevő képviselőjének, fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozónak is alá kell írnia. Szállítót nem terheli felelősség azokért a hibákért, melyek az áru átvételekor felismerhetőek voltak, azonban a hiba felismerése az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, vagy azt – jegyzőkönyvbe foglaltan – haladéktalanul nem jelentették be Szállítónak.  
 
Minimális kiszállítható áru értéke: „Szállítási és Kondíciós Megállapodás”-ban rögzítettek szerint. 
 
Hitelkeret 
 
 A Szállító bonitás vizsgálat alapján hitelkeretet biztosít a Vevő számára abban az esetben, ha a Vevő a bonitás vizsgálathoz szükséges iratokat a Szállító rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az iratokat nem adja át, a Szállító hitelkeretet nem tud a Vevőnek biztosítani.
 
Hitelkeret mértéke az éves „Szállítási és Kondíciós Megállapodás”-ban van rögzítve.
 
A hitelkeret túllépése esetén a Szállító jogosult a kiszolgálást csak készpénzért vagy előre utalás esetén teljesíteni.
 
Év közbeni hitelkeret változás esetén Szállító írásbeli értesítést küld Vevő részére
 
Amennyiben a Vevő sorozatosan késedelmesen fizet, a Szállító jogosult a hitelkeretet megszüntetni és a szerződést felmondani.
 
Göngyöleg
 
Az áruval együtt szállított raklapokat a Vevő megfelelő minőségben, azonnali használatra alkalmas állapotban köteles kicserélni. Amennyiben csereraklapot nem tud biztosítani, úgy a Szállító a raklapokat a mindenkori érvényes áron leszámlázza.
 
Fizetések
 
A Szállító a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályok alapján számlázza. A Vevő a termék vételárát a kiállított számlán meghatározott fizetési határidőben köteles megfizetni Szállító részére. Készpénzes számla esetében, a Vevő a szállítással egyidejűleg a számla átvételekor azt kifizeti. 
Belföldön szállítólevéllel történő kiszállításnál a Szállító a kiállított számlát valamint az áru átvételét igazoló és a Vevő vagy képviselője által aláírt szállítólevél egy példányát a Vevő székhelyére postai úton, az áruszállítást követő 5 munkanapon belül küldi meg. Amennyiben Vevő a fentiek szerint megküldött számlát nem veszi át, úgy azt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, és a késedelem jogkövetkezményei beállnak.   
 
Vevő a számlával kapcsolatos kifogásait a számla beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles a Szállítónak jelezni, a Szállító további 5 munkanapon belül köteles a hiányosságokat pótolni illetve a szükséges korrekciókat végrehajtani.  
 
Fizetési késedelem esetén a Vevő a „Szállítási és kondíciós megállapodás”-ban rögzített mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 6:46 §-a alapján pénztartozás teljesítésekor, amennyiben a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra számolja el.
A késedelmi kamatot negyedévente a késedelmesen fizetett számlák után terheljük, s arra igényt tartunk, amennyiben az eléri a negyedévben a 3.000,- Ft-ot. 2016. évi IX. törvény alapján a Vevőt terhelő, jelen szerződés szerinti kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a Szállító a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (a továbbiakban: behajtási költségátalány) tarthat igényt.
A banki átutalásos fizetést vagy annak részét helyettesítheti a Szállító részére visszaszállított áruk értékének vagy a felek között fennálló jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségnek a másik fél egyidejű értesítése mellett történő beszámítása.
 
5 naptári napot meghaladó lejárt számlatartozás esetén a Szállító a megrendelés teljesítését a tartozás teljes kiegyenlítéséig jogosult megtagadni. 
 
Lejárt számlatartozás behajtása esetén, ha a Szállítónak költségei merülnek fel (ügyvédi költség, eljárási illeték, stb.), úgy ezen költségeket is köteles Vevő megfizetni.
 
Mindaddig, amíg a Vevő a leszállított áruk ellenértékét teljes egészében nem fizeti meg, a leszállított termékek tulajdonjoga a Szállítót illetik. Termék ellenértékének meg nem fizetése esetén a tartozás erejéig a Szállító az általa megjelölt és a Vevő tulajdonát képező más termékeket is jogosult a tartozás kiegyenlítése céljából visszaszállítani. A visszaszállított termékek értéke a Vevő beszerzési ára, amennyiben a termékek minőség megőrzési idejének minimum 1/2-e biztosított. 
 
 
Árváltozás
 
Az árváltozásokat a Szállító az esedékességet megelőző 10 naptári nappal írásban (faxon, levélben, e-mailben) jelenti be a Vevőnek. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi Partnerénél azonos időben és mértékben hajtja végre az árváltozást. 
 
Termékkel szemben támasztott követelmények
 
A Szállító a Vevő által megrendelt termékeket a hatályos törvényeknek, előírásoknak megfelelően (magyar nyelvű termékismertető címkével, építési termék esetén teljesítmény nyilatkozattal és magyar nyelvű használati utasítással stb.) köteles szállítani, továbbá köteles biztosítani valamennyi olyan törvény által előírt feltétel, ill. kellék meglétét, amely az adott termékre alkalmazható. A Szállító biztosítja, hogy az általa szállított áruk megfeleljenek a jogszabályokban foglaltaknak, többek között: 
 
- az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (CLP rendelet)
- a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
- A biocid termékekről szóló rendelet (BPR, 2012/528/EU rendelet)
- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
- 305/2011/EU rendelet (Construction Products Regulation, CPR rendelet)
- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. Törvényben foglaltaknak.
 
Amennyiben a mindenkor érvényben lévő magyar jogszabályok vagy rendelkezések adott termékek magyarországi forgalomba hozatalának feltételéül azok előzetes engedélyeztetését, bevizsgálását, minősítését írják elő, vagy a forgalomba hozatal bármilyen egyéb engedély vagy dokumentum meglétéhez kötött, Szállító  valamennyi ilyen engedély, jóváhagyás, minősítés, dokumentum stb. megszerzése, ill. megléte felől gondoskodik.
 
Szállító a Vevő részére átadja a termékek biztonsági adatlapját.
 
A termék egyedi és gyűjtőcsomagolásának vonalkódos címkézését a Szállító vállalja.
 
 
 
 
Termékszavatosság, garancia
 
Szállító  valamennyi, általa szállított termékre biztosítja a mindenkori hatályos jogszabályok és egyéb hatósági rendelkezések által megszabott szavatossági, illetve garanciális feltételeket és kellékeket biztosítja. A Szállító a minőség megőrzési idő minimum 2/3-át a Vevő részére biztosítja. Amennyiben ettől eltérő szavatossági idejű termék érkezik a Vevőhöz, abban az esetben a Vevő a Szállító költségére jogosult a termék átvételét megtagadni.
 
Értékesítési akciók
 
A Szállító az időszakos jellegű értékesítési akcióiról 5 munkanappal megelőzően írásban (faxon, levélben, e-mailben) értesíti a Vevőket, melynek keretében Vevő a Szállítóval előzetesen egyeztetett feltételek alapján értékesítheti az értékesítési akcióban szereplő termékeket. 
 
Amennyiben a Vevőnek az akció ideje alatt a Szállítóval szembeni lejárt tartozása az 5 napot meghaladja, úgy a Szállító az akció időtartama alatt akciós áron nem köteles őt kiszolgálni.
 
Áru visszaszállítás esetei, folyamata
 
 
 
TERMÉK-VISSZAUTASÍTÁS
Az áruátvételnél, az átvevő partner által visszautasított, kifogásolt termékek
A visszaküldést a „Jegyzőkönyv (Termék-visszautasítás)” nevű dokumentumon kell visszaküldeni
 
HibaKódLeírás
Szavatossági idő1Vevő nem veszi át az árut, mert:
•a termék lejárt
•a termék szavatossága rövidebb, mint az elvárt
Szállítási sérülés2Vevő nem veszi át az árut, mert az sérült
Árutöbblet3Vevő nem veszi át az árut, mert többet kapott, mint amit rendelt.
Áruhiány4Vevő nem veszi át az árut, mert az nem érkezett meg hozzá.
Címkézés5Vevő nem veszi át az árut, mert nem megfelelő a címkézése, vagy:
•a vonalkódja nem egyezik a rendszerében levővel
•a vonalkód nem ehhez az áruhoz tartozik
rossz a kiszerelése a rendszerben
Termékcsere6Téves összekészítés miatt a Vevő nem kap meg egy terméket, melyet rendelt és szerepel a számlán – szállítólevélen. 
Helyette kap ugyanakkora mennyiséget egy másikból, mely nincs dokumentálva
Visszahívás7Gyártó által egyéb okból kezdeményezett termékcsere
UTÓLAGOS VISSZÁRU
az olyan visszáruk, melyek külön utasításra, utólag kerülnek visszaszállításra
A Területi képviselő és a Vevő közösen kiállítja az „Utólagos visszáru adatlapot”, amin szerepel:
•a visszaküldendő termék(ek) neve, gyártási dátuma, kiszerelése, mennyisége, és a visszaküldés kódja, oka.
•Vevő neve, bélyegzője, aláírása.
•Visszaküldés dátuma
•Területi képviselő neve, aláírása.
•Átvevő fuvarozó neve.
 
•A visszaküldő Partnernél marad a 4. példány. (5. tőpéldány)
•A fuvarozó magával hozza az „Utólagos visszáru adatlap” első 3 példányát. 
•Visszaérkezés után a „Visszáru koordinátor” átnézi a termékeket, elkészíti a megfelelő készletbizonylatot, melyhez csatolja az eredeti példányt.
•A Vevőszolgálat elkészíti a jóváíró számlát, melyhez csatol egy másolatot, majd elküldi a Vevő részére. A saját példányához (iktatás) szintén kerül egy másolat. 
•A visszáru koordinátor gondoskodik a visszaküldési kódnak megfelelő további termékmozgatásról.
A fentieken kívül semmilyen más esetben nem fogadunk el visszárut semelyik Partnerünktől sem.
Bármilyen, ettől eltérő visszárut a Vevőszolgálat vissza kell, hogy utasítson.
Minőségi kifogás esetén kizárólag a Poli-Farbe Kft. által kibocsátott, mindenkori érvényes Reklamációs nyomtatványt kitöltve lehet ilyen terméket visszahozni.
 
 
Egyéb
 
A Szállító-Vevő közötti kommunikáció írásbeliséghez van kötve. Minden értesítést a Szállító, Vevő  postai küldeményként vagy telefax vagy e-mail útján juttatnak el egymáshoz.
 
Adatvédelem, titoktartás
Felek kötelesek a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott specifikációt, tervezetet, rajzot és egyéb szóbeli vagy írásbeli információt megőrizni, azt nem hozhatják nyilvánosságra.
Üzleti titoknak minősül minden a szerződés tárgyát képező termék műszaki tartalma, azzal kapcsolatos elgondolás, annak része vagy melléklete is.
Felek egymás előzetes írásos beleegyezése nélkül nem használhatnak fel semmilyen, a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott specifikációt, tervezetet, rajzot és egyéb információt, kivéve, ha az a szerződés teljesítéséhez vagy a termék saját felhasználásához szükséges.
 
Megrendelések-, megállapodások-, szerződések megszűnése, felmondása
Felek szerződése a Szállító által nyújtott szolgáltatások időtartamára szól, szerződésszerű teljesítéssel a szerződés megszűnik. A szerződés a Felek közös megegyezésével írásban módosítható.
Bármelyik fél élhet az azonnali felmondás jogával, ha másik Féllel szemben jogerősen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a másik fél lényeges szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegi.
 
A Szállító kijelenti és szavatol azért, hogy az általa átvett, rendelkezésére bocsátott, illetve bármelymódon, a szerződés megkötése, teljesítése kapcsán tudomására jutott, feldolgozott személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A Szállító a személyes adatokat csak és kizárólag a megállapodásnak megfelelően, illetve a megállapodás által meghatározott cél elérése érdekében dolgozza fel. A Szállító az általa megismert személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, kezeli és megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, terjesztés ellen.
 
 
 
Vis major
Vis major alatt a felek olyan eseményt, vagy történést értenek, amely az érintett fél akaratától függetlenül következik be és amelyet az érintett fél megelőzni, vagy elhárítani nem tud. Az a fél aki vis majorra hivatkozik köteles a másik felet az esemény bekövetkezéséről a lehető legrövidebb időn belül értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő kárért az arra kötelezett kártérítési felelősséggel tartozik. Bármelyik felet érintő vis major esetén a felek kötelesek tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a vis major jellegétől függően lehetőség szerint egyetértésben dönthessenek a károk enyhítéséről, vagy végső esetben a szerződés esetleges megszüntetéséről.
 
Tájékoztatási kötelezettség
A szerződő felek kötelesek egymással együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást tájékoztatni minden, a szerződéssel összefüggő lényeges kérdésről, körülményről. A teljesítést érintő jognyilatkozatokat, reklamációkat, felszólításokat, vagy a tájékoztatást az azt közlő szerződő fél köteles írásba foglalni és a másik szerződő fél képviselőjének átadni vagy a szerződő fél székhelyére ajánlott levélben, telefaxon vagy e-mailben megküldeni. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy utóbb olyan tényekre, körülményekre nem hivatkozhatnak, mellyel kapcsolatosan írásbeli tájékoztatási kötelezettségüknek jobb tudomásuk ellenére nem tettek eleget.
 
Irányadó jog
Jogvita esetén a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 
Jogorvoslat
Esetleges felmerülő jogvita esetére hatáskörtől függően a felek alávetik magukat a Kecskeméti Járásbíróság illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességének.
 
 
 
HASZNÁLATI FELTÉTELEK
 
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Online áruházának használata a feltételek elfogadását jelenti.
 
Szolgáltatásunk elérhető mindazok számára akik az érvényben lévő, idevonatkozó jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, regisztráltatják magukat és ezzel az itt ismertetett üzletszabályzatot elfogadják.
 
A regisztrációban rögzített adatokért a felhasználó felelősséggel tartozik. A regisztráció lezárásaként e-mailben egy jelszót küldünk Önnek. Ezzel a jelszóval és az Ön által megadott azonosítóval be tud lépni rendszerünkbe. Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve az üzleti szabályzat megsértése esetén bármikor visszavonja.
 
Az üzletszabályzat tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni és alkalmazandóak az Online áruház használata során.
 
A felhasználói regisztráció során Ön elfogadja az üzletszabályzatot és kinyilvánítja, hogy teljes mértékben elfogadja az Online áruház szabályzatában foglaltakat az oldal használatára vonatkozóan.
 
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Minden erőfeszítést megtesz, hogy az Online áruházzal kapcsolatos és az Online áruházban megjelenő információk pontosak és naprakészek legyenek, de a Poli-Farbe Vegyipari Kft. nem vállal semmilyen garanciát azok pontosságáért, és nem fogad el semmilyen kifogást velük kapcsolatban. A Poli-Farbe Vegyipari Kft. elhárít minden felelősséget vagy kötelezettséget a tartalomban előforduló elírásokért vagy más hibákért, illetve kihagyásokért.
 
A jelen Online áruházban található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi céllal felhasználni. Ezen anyagok más webhelyeken, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. Az Online áruházban található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi és egyéb jogszabályokba ütközhet. Jelen feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti az Online áruház használatára vonatkozó engedélyt, és az innen már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére köteles.
 
ÜZLETSZABÁLYZAT
 
1. Az Online áruházban történő megrendelésre kizárólag az Interneten keresztül, a weboldalon keresztül van lehetőség.
 
2. Az Online áruházban mindenki megrendelhet, aki érvényes regisztrációval rendelkezik ezáltal magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta jelen üzletszabályzatot.
 
3. Az Online áruház felhasználója felelősséggel tartozik a regisztrált adatokért. Hamis adatok rögzítése a Poli-Farbe Vegyipari Kft. tudatos félrevezetésének minősül, annak jogi konzekvenciáival együtt.
 
4. A megrendelhető árucikkre vonatkozó jellemzőket, információkat a konkrét árucikkre vonatkozó megnevezésre kattintva ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért, hiányosságáért a Poli-Farbe Vegyipari Kft. nem vállal felelősséget. A listaár mindig a k&1105;választott áru mellett kerül feltüntetésre, és az ár nem tartalmazza az ÁFÁ-t.
 
5. Az Online áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van a megrendelés ezen szabályzatban rögzített menetével.
 
6. Az Online áruházban történt rendelést csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a rendeléssel kapcsolatos regisztráció feltételeinek eleget tett.
 
7. A vevő köteles az átvétel időpontjában a szállítmányt tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni, kivéve a bizonyítható rejtett hibát.
 
 
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
 
Tisztelt Látogató!
 
Ön a portál oldalait böngészve és szolgáltatásait igénybe véve egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Poli-Farbe Vegyipari Kft. internetes oldalait saját felelősségére használja.
 
1. A Poli-Farbe Vegyipari Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely az Online áruházhoz való csatlakozás miatt következett be, továbbá az alábbiakban felsorolt pontokban foglaltak szintén a Poli-Farbe Vegyipari Kft. felelősségi körén kívül esnek:
 
Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Online áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármilyen levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 
2. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős az Online áruházhoz való kapcsolódásért és az Online áruházban való vásárlásért. A Poli-Farbe Vegyipari Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
 
3.A Poli-Farbe Vegyipari Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az Online áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.
 
4.A Poli-Farbe Vegyipari Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait, illetve az Online áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét és a Poli-Farbe Vegyipari Kft. nem vonható felelősségre ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az Online áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
 
5.A Poli-Farbe Vegyipari Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Poli-Farbe Vegyipari Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.
 
6.Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.